trende

Müdür

Anasayfa » Müdür

Ayşegül POLATTİMUR

“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü”

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

(1) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Zile Belediyesi Başkanlık
Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir
plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir.

(2) Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında üzerine düşen
yükümlülükleri yerine getirmek.

(3) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Uygulama
Planı çerçevesinde İlçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve
sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını
sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım
uygulamak,

(4) Atık Pillerin, “Atık Pil ve “Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun
olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve
bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(5) Elektronik atıkların, “Atık Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması,
geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(6) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında yönetmeliğin
madde 4; d fıkrasında sayılan atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel
kişileri tespit etmek, bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertarafını
sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında idari yaptırım
uygulamak,

(7) Atık araç lastiklerin, “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü
Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve
bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(8) Çevre bilincinin arttırılması için eğitim çalışmalarına katılmak ve bu tür
toplantıları düzenlemek,

(9) Çevre kanunu gereği; faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı
olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek
ve tüzel kişileri tespit etmek, haklarında idari yaptırım uygulamak,

(10) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği; hava
kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan
faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında
yasal işlem yapılması için ilgili makamlara bildirmek,

(11) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği; gürültü
kirliliğine ilişkin gelen şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek üzere yetkili
kurumlara bildirmek, yetki devri alınması halinde gerekli inceleme ve
değerlendirmeleri yapmak, uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulamak

(12) İlçe genelinde bulunan işyerlerinin envanterlerini oluşturarak, çevreye olan
ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi
için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

(13) İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak, çevreye
olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin
önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

(14) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar,
kongre, konferans, çalıştay, eğitim, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bu
sayılan konularda ulusal ve uluslararası başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek
çalışmalara katılım sağlamak,

(15) Yerelde (kentler ve coğrafi bölgeler ölçeğinde) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile
mücadele çalışmalarının ulusal koordinasyonunu sağlamak, yerel ölçekte İklim
Değişikliği ve Sıfır Atık eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması için kapasite
geliştirme faaliyetleri düzenlemek/düzenletmek,

(16) Yerelde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik
kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler
hazırlamak ve hazırlatmak,

(17) 25-27/09/2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM)
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları
Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum
çalışmalarının yapılmasıyla ilgili Belediye bünyesinde yönlendirici rol üstlenmek,

(18) Üniversite, okul, belediye personeline yönelik sürdürülebilirlik hakkında eğitim
çalışmaları yapmak.

(19) Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak,
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet
alımı işlerini yürütmek

(20) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesini sağlamak,

(21) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa
bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek

(22) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki İklim Değişikliği ve
Sıfır Atık Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

 

 

Whatsapp
Oğuz Bey
Oğuz Bey
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?